Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne

Underrättelse utur Kongl. Post=Ordningarne. 1) Wid brefwexling mellan inrikes orter, der Postanstalter finnas, utgör, utan afseende å afståndet, portot Fyra Skillingar B:ko, motswarande i Riksmynt 12 1/2 Öre, för hwarje bref af enkel wigt, hwarmed förstås det, som i wigt ej uppgår till 1 1/4 lod; för bref af högre wigt fördubblas eller flerdubblas detta porto i det förhållande, som uti Kongl. Förordningen den 13 Oktober 1785 är bestämdt, nemligen:
2) Portot för så wäl berörde brefwexling som för brefwexlingen till sådane utrikes orter, dit brefwen kunna afgå frankerade, får antingen erläggas genom så kallade Frimärken eller, när afsändaren så föredrager, med penningar betalas. 3) Frimärken påsättas brefs adress=sida i öfra wenstra hörnet till så stort antal eller med den valör, som brefwets wigt fordrar; warande frimärkena å baksidan bestrukna med lim, som, lätt fuktadt, fäster märkena wid brefwen. 4) Orekommenderade porto=bref uppföras å post=kartorna endast till stycke= och lod=tal, men ej med adressaternas namn; ägande dock brefafsändare att namnkartering fordra genom påteckning å bref af ordet ”registreras”, men har i sådant fall att åt postförwaltaren erlägga en afgift för särskilta beswäret härmed af Fyra skillingar B:ko för hwarje sådant bref. Å emottagandet af Bref, som skola registreras, behöfwer Postförwaltare ej utgifwa qvittens, och äger ej heller rätt, att för registrerade bref affordra adressaten qvitto, enär postwerket för dessa bref ej ikläder sig någon answarsskyldighet och, om de förkomma, icke för desamma, eller hwad de inneslutit, lemnar någon skadeersättning. 5) Wid inlemnandet å post=anstalt af porto=bref, som skola rekommenderas eller registreras, är ej något hinder mot att medelst å brefwen åsatte frimärken betala så wäl portot för sådane bref som belöpande rekommendations=afgiften för de rekommenderade brefwen, hwaremot assurans=afgiften för i öppna rekommenderade bref innelyckte medel, likasom den särskilta afgift, som postförwaltare, enligt 4:de punkten, för registrerade bref har att uppbära, ej kunna med frimärken frigöras, utan måste af afsändarne med penningar betalas. 6) De porto=belopp, som brista för så wäl från inrikes orter som från Norrige och utrikes orter ankomne, med frimärken försedde men ej dermed fullt frankerade bref, och hwilka belopp skola wara antecknade så wäl å kartorna som brefwen, uttagas hos adressaterna, så widt de wilja brefwen utfå. 7) Angelägne Bref kunna in specie rekommenderas, och erhålles derå genast bewis. Lösen för ett sådant bewis erlägges med Tolf skill., då det rekommenderade brefwet aflemnas försegladt, och med sexton skill., då brefwet är öppet samt bewiset innehåller uppgift på hwad i brefwet finnes inneslutet. 8) Ankomne sådane bref utgifwas ej utan emot qvittens, och till ingen okänd utan intyg af trowärdig person, att den sig anmälande är den, till hwilken brefwet är adresseradt. 9) Den, som i rekommenderat bref afsändt penningar eller sådane valutor, hwilka uti 1§ af K. Kungörelsen d. 16 Febr. 1849 äro uppgifne, bör, derest något deraf, under det brefwet warit i postwerkets wård, förkommit, ansökning om ersättning derför till K. General=Post=Styrelsen wid talans förlust ingifwa sednast inom natt och år efter det brefwet å post=kontoret å afsändningsorten blifwit emottaget; och skola sådane bewis och bilagor ansökningen åtfölja, som uti högstberörde Kungörelse äro föreskrifne. Har brefwet afgått under sluten rekommendation, ersätter postwerket förlusten af innehållet icke till högre belopp än Etthundra Riksdaler Banko.
Resterande innehåll skiljer sig här åt i de olika horisontupplagorna enligt följande.
Göteborgs horisont: Om tiderna då posterna äro beräknade att till Götheborgs postkontor anlända och brefwen wara dit inlemnade för att med omgående post winna befordran, skola underrättelser wara för den korresponderande allmänheten å berörde post=kontor tillgänglige. Lunds horisont: Om tiderna då posterna äro beräknade att till Lunds postkontor anlända och brefwen wara dit inlemnade för att med omgående post winna befordran, skola underrättelser wara för den korresponderande allmänheten å berörde post=kontor tillgänglige. Från Lund afgår paket=post till Landskrona, Helsingborg med flere orter Söndagarne och till Malmö, Ystad med flere orter Thorsdagarne om morgnarne; börande paketerna inlemnas dagarne förut. Stockholms horisont:
De rekommenderade brefwen böra wara inlemnade 1 timme tidigare än de orekommenderade. Om inlemningstiden för bref, som skola befordras med ångbåtar eller diligenser meddelas underrättelse å post=kontoret och kungöres äfwen i tidningarne. Bref till Norrige, Ryssland och Finland emottagas till kl. 7 e. m., till öfrige utrikes orter, under hela året Tisdagar och Fredagar till kl. 9 e. m.; öfrige dagar i weckan (under December med April månader) till kl. 7 e. m. och Söndagen emellan kl 12 och 2 på middagen. Paket=posten afgår från Stockholm till Ystad och Helsingborg alla Söndagsmorgnar; dock böra paketerna inlemnas på Lördagarne före kl. 2 e. m. En Paket=post, under sommarmånaderna förenad med deligens till Malmö, afgår äfwen hwarje Lördags e. m. från Ystad till Helsingborg, dit den anländer Söndagsaftnar och återwänder från Helsingborg till Ystad Onsdags e. m. En Paket=post afgår jemwäl emellan Christianstad och Carlskrona, hwarifrån densamma afgår hwarje Fredag kl 2 e. m. till Christianstad, dit den ankommer påföljande Lördags förmiddag, samt återwänder till Carlskrona samma dag kl. 5 e. m. för att Söndagen derpå wid middagstiden derstädes inträffa. Under wintermånaderna är en särskilt Paket=post, för befordrande af paketgods till och från Norrige, satt i samband med den af enskilt bolag underhållna deligensen emellan Stockholm, Götheborg och Helsingborg. Frakten för paketer, som med dessa poster afsändas, erlägges enligt särskilta taxor, hwilka wid alla post=kontor finnas att tillgå.
Ovanstående text representerar en avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1858 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 07 Augusti 2013. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a. svårtolkad text.