Almanach 1858 (-63) – Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne

Underrättelse utur Kongl. Post=Ordningarne.

1) Wid brefwexling mellan inrikes orter, der Postanstalter finnas, utgör, utan afseende å afståndet, portot Fyra Skillingar B:ko, motswarande i Riksmynt 12 1/2 Öre, för hwarje af enkel wigt, hwarmed förstås det, som i sin wigt ej uppgår till 1 1/4 lod; för bref af högre wigt fördubblas eller flerdubblas detta porto i det förhållande, som uti Kongl. Förordningen den 13 Oktober 1785 är bestämdt, nemligen:

Brevporto 1858
Brevporto 1858

2) Portot för så wäl berörde brefwexling som för brefwexlingen till sådane utrikes orter, dit brefwen kunna afgå frankerade, får antingen erläggas genom så kallade Frimärken eller, när afsändaren så föredrager, med penningar betalas.

3) Frimärken påsättas brefs adress-sida i öfra wenstra hörnet till så stort antal eller med den valör, som brefwets wigt fordrar; warande frimärkena å baksidan bestrukna med lim, som, lätt fuktadt, fäster märkena wid brefwen.

4) Orekommenderade porto-bref uppföras å post-kartorna endast till stycke= och lod=tal, men ej med adressaternas namn; ägande dock brefafsändare att namnkartering fordra genom påteckning å bref af ordet ”registreras”, men har i sådant fall att åt postförwaltaren erlägga en afgift för särskilta beswäret härmed af Fyra skillingar B:ko för hwarje sådant bref. Å emottagandet af Bref, som skola registreras, behöfwer Postförwaltare ej utgifwa qvittens, och äger ej heller rätt, att för registrerade bref affordra adressaten qvitto, enär postwerket för dessa bref ej ikläder sig någon answarsskyldighet och, om de förkomma, icke för desamma, eller hwad de inneslutit, lemnar någon skadeersättning.

5) Wid inlemnandet å post=anstalt af porto=bref, som skola rekommenderas eller registreras, är ej något hinder mot att medelst å brefwen åsatte frimärken betala så wäl portot för sådane bref som belöpande rekommendations=afgiften för de rekommenderade brefwen, hwaremot assurans=afgiften för i öppna rekommenderade bref innelyckte medel, likasom den särskilta afgift, som postförwaltare, enligt 4:de punkten, för registrerade bref har att uppbära, ej kunna med frimärken frigöras, utan måste af afsändarne med penningar betalas.

6) De porto=belopp, som brista för så wäl från inrikes orter som från Norrige och utrikes orter ankomne, med frimärken försedde men ej dermed fullt frankerade bref, och hwilka belopp skola wara antecknade så wäl å kartorna som brefwen, uttagas hos adressaterna, så widt de wilja brefwen utfå.

7) Angelägne Bref kunna in specie rekommenderas, och erhålles derå genast bewis. Lösen för ett sådant bewis erlägges med Tolf skill., då det rekommenderade brefwet aflemnas försegladt, och med sexton skill., då brefwet är öppet samt bewiset innehåller uppgift på hwad i brefwet finnes inneslutet.

8) Ankomne sådane bref utgifwas ej utan emot qvittens, och till ingen okänd utan intyg af trowärdig person, att den sig anmälande är den, till hwilken brefwet är adresseradt.

9) Den, som i rekommenderat bref afsändt penningar eller sådane valutor, hwilka uti 1§ af K. Kungörelsen d. 16 Febr. 1849 äro uppgifne, bör, derest något deraf, under det brefwet warit i Postwerkets wård, förkommit, ansökning om ersättning derför till K. General=Post=Styrelsen wid talans förlust ingifwa sednast inom natt och år efter det brefwet å post=kontoret å afsändningsorten blifwit emottaget; och skola sådane bewis och bilagor ansökningen åtfölja, som uti högstberörde Kungörelse äro föreskrifne. Har brefwet afgått under sluten rekommendation, ersätter postwerket förlusten af innehållet icke till högre belopp än Etthundra Riksdaler Banko.

Om tiderna på posterna äro beräknade att till Götheborgs postkontor anlända och brefwen wara dit inlemnade för att med omgående post winna befordran, skola underrättelser wara för den korresponderande allmänheten å berörde ponst=kontor tillgänglige.


Ovanstående text representerar en exakt avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1858 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 07 Augusti 2013. Artikeln finns även publicerad i almanackan för 1859-63, då med diverse ändringar och tillägg. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a svårtolkad text.