Samhälle

Almanach 1858 (-63) – Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne

Underrättelse utur Kongl. Post=Ordningarne. 1) Wid brefwexling mellan inrikes orter, der Postanstalter finnas, utgör, utan afseende å afståndet, portot Fyra Skillingar B:ko, motswarande i Riksmynt 12 1/2 Öre, för hwarje af enkel wigt, hwarmed förstås det, som i sin wigt ej uppgår till 1 1/4 lod; för bref af högre wigt fördubblas eller flerdubblas detta …

Almanach 1858 (-63) – Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne Läs mer »

Emigrationen

Emigrationen. Medvetandet om de stora förluster af andlig och fysisk kraft emigrationen förorsakar Sverige har under de sista åren blifvit allt klarare och allmännare hos vårt folk och därmed äfven övertygelsen allt fastare om nödvändigheten att finna medel till emigrationens förebyggande. Emigrationens härjningar ha också varit för i ögonen fallande, att man skulle ha kunnat …

Emigrationen Läs mer »

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige”

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige”. Ännu mindre än mohammedanerna kunna mormonerna betraktas såsom ett kristet samfund. Båda falla, trots vissa förblommerade talesätt om Kristus, helt och hållet utanför kristendomens råmärken. Mormonismen är dock en lägre och råare religionsform än Islám eller Mohammeds lära. Medan den sistnämnda fasthåller vid den ende Guden, hylla …

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige” Läs mer »

Några Råd och Varningar emot de mest allmänna och skadliga Missbruk och Försummelser, som vid Hälsovården begås

Några Råd och Warningar emot de mest allmänna och skadliga Missbruk och Försummelser, som wid Hälsowården begås. E. C. Trafvenfelt En Landsfaderlig Regering, som räknar wården om undersåtarnes hälsa bland sina angelägnaste omsorger, har gifwit hälso-wården i Riket det förbättrade skick, att ingen nu mera bör kunna sakna tjenliga råd och hjelp wid inträffande sjukdoms-händelser. …

Några Råd och Varningar emot de mest allmänna och skadliga Missbruk och Försummelser, som vid Hälsovården begås Läs mer »

Om Postsparbanken

Om Postsparbanken Mer och mer erkännes vigten deraf att – medan en utväg finnes att genom arbete förvärfa sitt uppehälle – någon, om ock en ringa, del af arbetsförtjänsten afsättes för att vara att tillgå i en tid, då möjligen icke mer dagens inkomster förslå till betäckande af dagens utgifter. Och så kunna, oförtänkt nog, …

Om Postsparbanken Läs mer »

Om skadligheten av kredit för de dagliga behoven

Om skadligheten af kredit för de dagliga behofven. Meddelande af Sveriges Allmänna Handelsförening Bland det vigtigaste, som bör iakttagas af en hvar och inplantas redan hos barnet, är sparsamhet, ty den utgör en af grundstenarna för ett lugnt och lyckligt lif. Sparsamheten är en dygd, ty den är medelvägen mellan begäret att öfverflöda och böjelsen …

Om skadligheten av kredit för de dagliga behoven Läs mer »

Almanack 1913 – Stöd det svenska arbetet!

Redan Sveriges rikes store byggmästare, Gustaf Vasa, verklighetssinnets främste målsman på kungatronen, klagade öfver sitt svenska folks brist på ekonomiskt förstånd i allmänhet och alldeles särskildt öfver dess barnsliga förkärlek för utländska varor. Svenskarna utförde, sade han en gång, goda och »oförgängliga» varor och införde »lösa och skröpliga», främmande »prackeri», hvarom de trängdes »liksom svultna …

Almanack 1913 – Stöd det svenska arbetet! Läs mer »