Sjukvård, Sjukdomar

Om de sinnessjukdomar hwilka kunna uppkomma genom ett omåttligt bruk af brännvin

Om de sinnessjukdomar hwilka kunna uppkomma genom ett omåttligt bruk af bränwin. I 1850 års almanach hade läsaren tillfälle att lära känna de kroppsliga sjukdomar, hwilka föranledas genom ett omåttligt bruk af bränwin. Redan dessa kroppsliga åkommor äro af den betänkliga beskaffenhet, att de göra menniskan mer eller mindre oduglig för sin bestämmelse, småningom undergräfwa …

Om de sinnessjukdomar hwilka kunna uppkomma genom ett omåttligt bruk af brännvin Läs mer »

Kort framställning om de hufwudsakligaste kroppsliga sjukdomar, hwilka härleda sig från ett omåttligt brännvinsbruk

Kort framställning om de hufwudsakligaste kroppsliga sjukdomar, hwilka härleda sig från ett omåttligt brännwinsbruk. De sjukdomar och krämpor, som uppkomma hos sådana personer, hwilka ihållande och omåttligt begagna bränwin, och hwilka sjukdomar mer eller mindre uteslutande bero af bränwinets missbruk, äro mångfaldiga till antal. Bland dem angifwas här endast i korthet de wigtigaste och hufwudsakligaste, …

Kort framställning om de hufwudsakligaste kroppsliga sjukdomar, hwilka härleda sig från ett omåttligt brännvinsbruk Läs mer »

Kroppsövningars nödvändighet och uppgift

Kroppsövningars nödvändighet och uppgift. Liksom rörelse är uttryck för liv, så är rörelse ock villkor för liv. Vore vi hänvisade till naturmänniskans, vildens eller nomadens levnadsförhållanden, skulle ock vårt behov av rörelse därmed vara tillgodosett, ty den mångfald av kroppsansträngningar, som jakten, fisket och kampen för tillvaron i sin helhet krävde, vore säkerligen tillfyllest för …

Kroppsövningars nödvändighet och uppgift Läs mer »

Om Koleran

Om Koleran. Av: C. G. Santesson Tre gånger har den elakartade, s.k. asiatiska koleran hemsökt Swerige, och erfarenheten såwäl här som i andra länder gör det troligt, att denna sjukdom än widare förnyar sina besök. Det är derföre man ansett vigtigt att meddela allmänheten några upplysningar och råd om kolerans kännetecken och behandling samt skyddsmedlen …

Om Koleran Läs mer »

Om Rödsot

Om Rödsot. Av: D. von. Schultzenheim En wis och nådig Regering har tid efter annan låtit utfärda Kungörelser till förekommande och hämmande af härjande Farsoter, och ibland hwilka Rödsoten warit en aw de mest förödande. Kongl. Collegium Medicum har så i offenteliga Tidningar, som genom särskildt af trycket utgifna Underrättelser uppgifwit åt Allmänheten de mest …

Om Rödsot Läs mer »

Säkert medel att förekomma och hämma Smittosammma Sjukdomars och Farsoters utbredande

Säkert medel att förekomma och hämma Smittosammma Sjukdomars och Farsoters utbredande. Av: O. Swartz Rökningar med Mineralsyror hafwa med stål blifwit ansedda såsom Skyddsmedel mot smittsamma farsoter. Herr Guyton de Norweau, en berömd lärd man i Frankrike, war den första som uppgaf bruket af det samma, och det är nu genom flerårig erfarenhet bekräftadt och …

Säkert medel att förekomma och hämma Smittosammma Sjukdomars och Farsoters utbredande Läs mer »

Om de vanligaste utvärtes kropps åkommors behandlande med de tillgängligaste medel för allmänheten

Om de wanligaste utwärtes kropps åkommors behandlande med de tillgängligaste medel för allmänheten. Av: And. Joh. Hagströmer Skaparen har i menniskokroppens natur nedlagt en förundranswärd kraft att hjelpa sig sjelf och hela de skador som fasta kroppsdelarna åkomma. Således sammanläker Naturen sjelf ett afbrutit ben, allenast benändarne jämnas tillsammans, mot hwarannan, och i det läget …

Om de vanligaste utvärtes kropps åkommors behandlande med de tillgängligaste medel för allmänheten Läs mer »

Några Råd och Varningar emot de mest allmänna och skadliga Missbruk och Försummelser, som vid Hälsovården begås

Några Råd och Warningar emot de mest allmänna och skadliga Missbruk och Försummelser, som wid Hälsowården begås. E. C. Trafvenfelt En Landsfaderlig Regering, som räknar wården om undersåtarnes hälsa bland sina angelägnaste omsorger, har gifwit hälso-wården i Riket det förbättrade skick, att ingen nu mera bör kunna sakna tjenliga råd och hjelp wid inträffande sjukdoms-händelser. …

Några Råd och Varningar emot de mest allmänna och skadliga Missbruk och Försummelser, som vid Hälsovården begås Läs mer »

Kort underrättelse om den så kallade Lungrötan hos häst-kreaturen

Kort underrättelse om den så kallade Lungrötan hos häst-kreaturen. (Ur Weterinär-Inrättningens i Stockholm circulair-bref i Mars och Juli 1826.) Lungröta kallas en sjukdom bland hästarne, hwars annalkande yttrar sig derigenom att foderlusten förminskas, hästen är trög, äter wäl ännu godt hö, men lemnar alldeles hafre-fodret. Utbrottet ger sig tillkänna med hetta i munnen och kring …

Kort underrättelse om den så kallade Lungrötan hos häst-kreaturen Läs mer »