Kroppsövningars nödvändighet och uppgift

Kroppsövningars nödvändighet och uppgift.

Liksom rörelse är uttryck för liv, så är rörelse ock villkor för liv.

Vore vi hänvisade till naturmänniskans, vildens eller nomadens levnadsförhållanden, skulle ock vårt behov av rörelse därmed vara tillgodosett, ty den mångfald av kroppsansträngningar, som jakten, fisket och kampen för tillvaron i sin helhet krävde, vore säkerligen tillfyllest för att även framkalla hälsa genom den för levnadssättet i fråga nödvändiga kroppsutvecklingen.

Men fastän vi, i stort sett, måste med skäl prisa oss lyckliga att leva under civiliserade samfundsförhållanden, kan det ej nekas, att vi i vissa hänseenden göra skäl för att benämnas samma kulturs offer.

Det ensidiga och jäktande arbetet inom alla klasser och yrken har hos vår ras framkallat kroppsliga och andliga dis-harmonier, vilka yttra sig i olika former av ohälsa, krämpor och missbildningar.

Utom den så allmänt förekommande oförmågan att behärska sin kropp, som tager sig uttryck i klumpighet, dålig hållning, ful och ovårdad gång m. m., räknas som sådana: ofullständig eller störd ämnesomsättning, allmän svaghet, insjunket eller platt bröst, runda och sneda ryggar, framdragna skuldror, hängande huvud, blodbrist, fettbildningar, anlag för lung-, hjärt- och magsjukdomar, för att ej tala om vår tids gissel: de nervösa lidandena, vilket allt, stundom till obotlig skada, inverkar menligt även på själens utveckling och hela vår andliga tillvaro.

För att råda bot på sådana från kulturlivet härrörande lyten hos vårt släkte har det blivit nödvändigt att uttänka och tillämpa möjligheter att så ordna livets förhållanden, att dylika verkningar motarbetas och upphävas.

Därtill hör bland annat även att taga i bruk vissa sätt för rörelse, vilka hos alla och envar kunna fullständigt tillgodose livets behov därav.

Varje civiliserat land känner och erkänner tillvaron av dessa i korthet framhållna kulturella missförhållanden, men intet har i fråga om medel till deras undanrödjande hunnit så långt som Sverige, varest sedan länge finnes färdig en rörelsemetod, den Lingska, som vunnit de mest kompetenta auktoriteters erkännande snart sagt inom hela världen.

Vår pedagogiska gymnastik, med dess utfyllnader: lekar och vår nationella idrott, är den skatt, som många andra folk för visso hava skäl att avundas oss.

Gymnastikens såväl som lekens och idrottens yttersta mål är att skapa och bevara hälsa I detta ords vidsträcktaste betydelse, att förströ sinnet, förekomma brådmognad och frammana beslutsamhet och handlingskraft.
Alla tre begagna sig av rörelser för att vinna detta mål. Gymnastiken, som grundar sig på anatomi, fysiologi och rörelselära, kan bäst tillgodose det rent individuella behovet; den är numera utvecklad till en vetenskap och besitter särskilt en korrektiv förmåga, enär den genom kännedomen om de använda, till form och utförande noggrant bestämda rörelsernas specifika verkningar kan icke allenast förebygga ohälsa utan även rätta kroppsliga fel och lyten; den grupperar rörelserna i vissa stora släkten, allt efter som de inverka på skilda kroppsområden. Gymnastiken kan, med musklerna såsom redskap, påverka, utom musklerna själva, de inre organen och deras funktioner. Den reglerar blodomloppet, andningen, nutritionen och avföringen; den inverkar på nervernas och hjärnans arbete och som följd härav även på själslivet. Den har dessutom en i hög grad uppfostrande och disciplinerande verkan.

Genom att inpassa rörelser ur de olika släktena i s. k. dagövningar, vilka efter en mängd försök sammansatts av rörelsevarv och byggts på långvarig fysiologisk erfarenhet, har en kunnig lärare förmåga att allsidigt och rationellt på jämförelsevis kort tid genomarbeta hela människokroppen.

Häruti ses orsaken till, att gymnastiken kan med mindre tidsförlust och bättre än något annat medel utveckla människokroppen till harmoni, hälsa och motståndskraft, och på grund av denna sin förmåga måste gymnastiken helt enkelt anses nödvändig, ty den kan icke under nu befintliga förhållanden av något annat medel fullt ersättas.

Å andra sidan är det högeligen önskvärt, att även de friare, mindre formbestämda övningarna, lek och idrott, drivas till möjligast största utsträckning vid sidan av gymnastiken. Men skola de i likhet med gymnastiken kunna anses såsom medel i folkuppfostrans tjänst, böra därvid de gymnastiska principerna, så långt möjligt är, tillämpas för att även här på bästa sätt hos alla tillgodose rörelsebehovet genom naturliga, allmänt utvecklande ansträngningar och rörelseformer. Med detta mål i sikte böra de tydligtvis aldrig få urarta till överdrivna, förkonstlade eller ensidiga färdigheter hos det lilla fåtalet.

Drivas dylika övningar rätt, hava de en mycket stor betydelse genom sitt sinnesförnöjande och medryckande inflytande, vilket betydligt förhöjes, om de äga rum i fria luften.

Vi skola blott fasthålla å ena sidan deras och å den andra gymnastikens inbördes ställning.

Ingendera kan ersätta den andra; de båda böra och kunna utan rivalitet trivas bredvid varandra.


Därför:

  1. Begagna Dig i första rummet av gymnastiken och dessutom av de mera fria kroppsövningsformer, som stå Dig till buds! Låt framför allt ej en möjligen befintlig känsla av ringare förmåga eller färdighet hålla Dig tillbaka!
  2. Du skall finna riklig ersättning för Din möda och Ditt självpålagda tvång i hälsa och ökad arbetskraft på alla levnadsområden; ty väl ordnade kroppsövningar verka icke blott kroppsligt stärkande utan ock andligt utvecklande: detta är ej ett löst påstående, utan ett bevisat faktum; en timmes, daglig sådan övning är så långt ifrån bortkastad, att man tvärtom därigenom vinner ökad förmåga till såväl annat kroppsarbete som till studier.
  3. Använd frisk luft, bad, enkel och sund föda! Undvik bruk, av alkohol och tobak! Med ett ord iakttag ett sunt och naturenligt levnadssätt!

Detta skall skapa en kroppsligt och andligt sund, manlig, djärv och handlingskraftig svensk ungdom, vars förmåga skall svara mot dess goda vilja att väl tjäna konung, samhälle och fosterland.


Ovanstående text representerar en exakt avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1914 till Stockholms, Göteborgs, Lunds & Luleå Horisont och genomfördes 19 Maj 2013.