Almanach 1864-67,69 – Underrättelser för Korrespondenter

Underrättelser för Korrespondenter *).

Utan att bref mellan alla inrikes postanstalter äro försedda med portofrimärken å Tolf Öre för enkel brefwigt (icke uppgående till fullt 4 ort), Tjugufyra Öre för dubbel (4 intill 7 ort) o.s.w, kunna de ej winna befordran.

Uti orekommenderade bref böra penningar aldrig sändas, utan dessa då alltid Rekommenderas. Afgiften för sluten rekommendation, derwid Postwerket answarar för 150 R:dr R:mt, utgör endast Trettiofem öre, samt för öppen, utom assurans=afgift Twå öre för hwarje 100 R:dr R:mt, Femtio öre. För att, i händelse af förlust, winna ersättning för de i rekommenderade bref sände penningar, måste sedelförteckning upprättas, som upptager hwarje särskildt sedelort, samt äfwenledes seriebokstaf, nummer och dato å alla valörer från och med 150 R:dr R:mt och derutöfwer.

Uti Registrerade bref bör äfwenledes inga penningar sändas, emedan dessa, med undantag endast af namnkarteringen, ej få behandlas annorlunda än alla andra orekommenderade bref.

Rekommenderadt bref utlemnas icke utan qwitto af rätta egaren eller dess behörigen befullmägtigade ombud, samt utgifwes ej till okänd, utan intyg af trowärdig person, att den sig anmälande är den, till hwilken brefwet finnes wara adresseradt.


*) Utrymmet medger numera endast denna sida för postunderrättelser och hänwisas till ”Läsning för folket” 27:de Årg (1861), 1:sta häftet, sid 64.


Ovanstående text representerar en avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1864-1867 & 1869 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 14 September 2013. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a svårtolkad text.