admin

Om de sinnessjukdomar hwilka kunna uppkomma genom ett omåttligt bruk af brännvin

Om de sinnessjukdomar hwilka kunna uppkomma genom ett omåttligt bruk af bränwin. I 1850 års almanach hade läsaren tillfälle att lära känna de kroppsliga sjukdomar, hwilka föranledas genom ett omåttligt bruk af bränwin. Redan dessa kroppsliga åkommor äro af den betänkliga beskaffenhet, att de göra menniskan mer eller mindre oduglig för sin bestämmelse, småningom undergräfwa …

Om de sinnessjukdomar hwilka kunna uppkomma genom ett omåttligt bruk af brännvin Läs mer »

Om Smörberedning

Om Smörberedning. Smöret är ett ämne, på hwars godhet mångfaldiga omständigheter inwerka, och som just derföre ganska lätt kan i beredningen misslyckas och blifwa dåligt. Några underrättelser om wilkoren för beredandet af ett godt smör, torde derföre befinnas nyttiga. De äro härledda ur en mångårig erfarenhet, och kunna således anses fullt tillförlitliga. Den föda som …

Om Smörberedning Läs mer »

Kort framställning om de hufwudsakligaste kroppsliga sjukdomar, hwilka härleda sig från ett omåttligt brännvinsbruk

Kort framställning om de hufwudsakligaste kroppsliga sjukdomar, hwilka härleda sig från ett omåttligt brännwinsbruk. De sjukdomar och krämpor, som uppkomma hos sådana personer, hwilka ihållande och omåttligt begagna bränwin, och hwilka sjukdomar mer eller mindre uteslutande bero af bränwinets missbruk, äro mångfaldiga till antal. Bland dem angifwas här endast i korthet de wigtigaste och hufwudsakligaste, …

Kort framställning om de hufwudsakligaste kroppsliga sjukdomar, hwilka härleda sig från ett omåttligt brännvinsbruk Läs mer »

Om trädgårdsskötsel

Om trädgårdsskötsel. Trädgårdsskötseln har en mycket stor betydelse dels såsom binäring till jordbruket, dels såsom själfständig näring. Dess främsta uppgift är emellertid att genom s. k. husbehofsträdgårdar, icke blott vid större herresäten utan äfven vid mindre landtgårdar, torp och lägenheter tillgodose det egna behofvet af köksväxter och frukt. Med stora steg har trädgårdsskötseln i sådant …

Om trädgårdsskötsel Läs mer »

Kroppsövningars nödvändighet och uppgift

Kroppsövningars nödvändighet och uppgift. Liksom rörelse är uttryck för liv, så är rörelse ock villkor för liv. Vore vi hänvisade till naturmänniskans, vildens eller nomadens levnadsförhållanden, skulle ock vårt behov av rörelse därmed vara tillgodosett, ty den mångfald av kroppsansträngningar, som jakten, fisket och kampen för tillvaron i sin helhet krävde, vore säkerligen tillfyllest för …

Kroppsövningars nödvändighet och uppgift Läs mer »

Emigrationen

Emigrationen. Medvetandet om de stora förluster af andlig och fysisk kraft emigrationen förorsakar Sverige har under de sista åren blifvit allt klarare och allmännare hos vårt folk och därmed äfven övertygelsen allt fastare om nödvändigheten att finna medel till emigrationens förebyggande. Emigrationens härjningar ha också varit för i ögonen fallande, att man skulle ha kunnat …

Emigrationen Läs mer »

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige”

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige”. Ännu mindre än mohammedanerna kunna mormonerna betraktas såsom ett kristet samfund. Båda falla, trots vissa förblommerade talesätt om Kristus, helt och hållet utanför kristendomens råmärken. Mormonismen är dock en lägre och råare religionsform än Islám eller Mohammeds lära. Medan den sistnämnda fasthåller vid den ende Guden, hylla …

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige” Läs mer »