Den svenska almanackan

Historik

Den svenska almanackan kan sägas vara en utökad version av den ”vanliga almanackan” i det att den innehåller betydligt mycket mer astronomisk information. Följande går att läsa på sidan två i den första utgåvan år 1873:

Den Svenska Almanachan, hvars första årgång härmed erbjudes allmänheten, har till ändamål att fullständigare än i de små almanachorna kan ske, meddela upplysningar och underättelser af flerahanda slag, om sådant som, med tillväxande odling och deltagande för offentliga angelägenheter, för medborgare af alla klasser kan vara af nöden att känna. Utom allt *), hvad den vanliga almanachan, hvilken säljes för 14 öre, innehåller, kommer Den Svenska Almanachan att upptaga kortfattade redogörelser under följande hufvudafdelningar:

Kalendarium, eller den egentliga almanachan, är fullständigare än den hittills varit i svenskt tryck meddelad. Ju mer allmänheten gör sig förtrogen med de allmänna astronomiska naturlagarne samt dessas tillämpning på åtskilliga förhållanden i det praktiska lifvet, desto mera skall den värdera det rikare innehåll som man sökt att gifva åt denna afdelning. Till begagnande af dem som ej studerat den astronomiska vetenskapens grunder, meddelas i denna årgång en kortfattad förklaring öfver ämnet; dessutom är till dettas ytterligares förtydligande ett litet särskildt häfte utgifvet, som säljes för 20 öre. Kalendarium jemte förklaringarne dertill är meddeladt af K. Vetenskaps-Akademiens astronom, Professor Gyldén.

Under titeln Det förflutna året meddelas en kort öfverblick öfver dess vigtigaste händelser, företrädesvis beträffande fäderneslandet och dess grannländer.

I en statistisk afdelning skall, efter de af offentliga myndigheterna afgifna berättelser, äfvensom efter andra fullt tillförlitliga källor, redogöras för de vigtigaste förändringar som timat i afseende på folkmängd, näringsförhållanden och öfriga omständigheter, som stå i sammanhang med de yttre vilkoren för menniskans lif och hushållning, ämnen hvilka mera blifvit af den vigt att de af ingen tänkande medborgare kunna förbises.

Det öfriga utrymmet skall upptagas utaf smärre uppsatser af allmännare intresse, råd, upplysningar, och anvisningar i hvarjehanda ämnen, som kunna vara af nytta i det dagliga lifvet. Hvarje årgång kommer att upptaga 64 sidor fint tryck. Priset är 30 öre exemplaret häftadt och skuret.

*) Till följe af att i denna årgång måst intagas en förklaring öfver Almanachan, har den i den vanliga Almanachan förekommande uppsats om foderväxter, måst utelemnas.

Då det svenska almanacksmonopolet fick ett slut 1972 och vem som helst fick ge ut almanackor (förlagen hade arrenderat ensamrätten av Kungliga Vetenskapsakademien i 20-års perioder) så följde några år av osäker utgivning.

Det var Stockholms observatorium under ledning av Vetenskapsakademiens astronom, som hade ansvar för att ta fram astronomiska data för almanackorna.

Ett avtal lyckades utarbetas mellan Stockholms observatorium och Almqvist & Wiksell och en halvtids forskartjänst skapades med ansvar för almanackornas tillkomst.

På grund av en vikande försäljning av pappersalmanackor i början av 2000-talet så drog Almanacksförlaget in den tjänst för framtagandet av almanackorna som de finansierat och det var därmed nära att 2009 års upplaga skulle bli den sista. Astronomen och programmeraren David Kennedal, som sedan 1981 räknat ut vissa tabeller och kartor i almanackan tog över och upprättade ett nytt billigare avtal med Almanacksförlaget. Således fortsätter utgivningen av Den Svenska Almanackan än idag.

Upplagor

En tradition i Den svenska almanackan alltsedan den första utgåvan 1873 har varit att inleda med ett porträtt på en välkänd personlighet. En fullständig förteckning har här sammanställts.

Den svenska almanackan trycktes 1873-1905 av P.A. Norstedt & Söner. Alla upplagor därefter är tryckta av Almqvist & Wiksells boktryckeri.

ÅrPorträttKollationSB
1873Carl XV och Oscar II64s()
1874Enkedrottning Josephina och Drottning Sophia64s
1875Kronprins Oscar Gustaf Adolf64s
1876Louis De Geer64s
1877Ärkebiskop A. N. Sundberg64s
1878Grefve Henning Hamilton64s
1879Grefve Gustaf Lagerbjelke64s
1880Grefve Arvid Fredr:son Posse64s
1881Olof Immanuel Fåhraeus64s
1882Kronprins Gustaf och Kronprinsessan Victoria64s
1883Fredrik Ferdinand Carlson64s
1884Statsminister Carl Johan Thyselius64s
1885Statsminister Oskar Robert Themptander 64s
1886Statsrådet Knut Axel Ryding64s
1887Talman Olof Wijk64s
1888Pehr Jakob von Ehrenheim64s
1889Landshöfdingen Per Axel Bergström64s
1890Friherre Johan Gustaf Nils Samuel Åkerhielm64s
1891Statsrådet Gunnar Wennerberg64s
1892Statsminister Erik Gustaf Boström65s
1893Talman D:r Carl Herslow65s
1894Statsrådet Friherre Axel Rappe67s
1895Landshöfdingen Grefve Robert De La Gardie64s
1896Grefve Nils Gustaf Alexander Sparre66s
1897Konung Oscar II67s
1898Friherre Gustaf Tamm65s
1899Universitetskansleren G. F. Gilljam67s
1900Alfred Lagerheim63s
1901Statsminister Frih. F. W. von Otter64s
1902J. I. Crusebjörn64s
1903Christian Lundeberg64s
1904Talman Axel Swartling64s
1905Carl von Friesen66s
1906Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Margareta64s
1907Carl von Linné64s
1908Statsminister Arvid Lindman64s
1909Konung Gustav V och Drottning Victoria64s
1910Landshövding Hj. L. Hammarskjöld64s
1911Kronprins Gustaf Adolf och Kronprinsessan Margareta64s()
1912Professor Allvar Gullstrand64s
1913Överste Victor Balck64s
1914General G. Uggla64s
1915Ärkebiskop Nathan Söderblom63s
1916Utrikesminister K. A. Wallenberg63s
1917Överingenjör Gustaf Dalén62s
1918Martin Luther61s
1919Professor Oscar Montelius61s
1920Statsminister Nils Edén63
1921Professor Henrik Schück62
1922Erik Axel Karlfeldt62
1923Dr. Hj. Lundbohm62
1924Kronprinsessan Louise64
1925Friherre E. T. Marks von Würtemberg64
1926Professor Frih. Gerhard De Geer64s
1927Professor Esaias Tegnér64s
1928Professor Manne Siegbahn64s
1929Professor Theo Svedberg
1930Civilingenjör Ivar Kreuger64s
1931Riksmarskalken Eric Trolle64s
1932Direktör J. S. Edström64s
1933Ärkebiskop Erling Eidem64s
1934Överdirektör Björn Prytz64s
1935Biskop J. A. Eklund64s
1936Anders Österling64s
1937Biskop Tor Andrae64s
1938Universitetskansler Östen Undén 64s()
1939Ingenjör Hugo Hammar
1940Bo Bergman
1941Prins Eugen
1942General O.G. Thörnell64s
1943Biskop Manfred Björkquist64s
1944Bankdirektör Marcus Wallenberg64s()
1945General Helge Jung65s()
1946Professor E. Löfstedt
1947Greve Folke Bernadotte65s
1948Riksmarskalken Birger Ekeberg65s
1949Ambassadör E. C:son Boheman89s
1950Direktör Albin Johansson89s
1951Konung Gustaf VI Adolf90s
1952Ärkebiskop Y. Brilioth90s
1953General Nils Swedlund90s
1954FN:s generalsekreterare Dag Hammarsköld
1955Direktör Axel Wenner-Gren92s
1956Professor Hugo Theorell92s
1957Harry Martinson93s
1958Universitetskansler A. Thomson93s
1959Ärkebiskop Gunnar Hultgren93s
1960Generalsekreterare i Röda Korset Henrik Beer93s
1961Docent Sture Lineér94s
1962General Bo Torsten Rapp94s
1963Statsminister Tage Erlander94s
1964Utrikesminister Torsten Nilsson94s
1965Bankdirektör Tore Browaldh94s
1966Professor Bertil Lindblad
1967Flygöverdirektör Lars Brising111s
1968Nelly Sachs111s()
1969Bankdirektör Jacob Wallenberg111s
1970Författarinnan Astrid Lindgren127s
1971Kronprins Carl Gustaf127s
1972Ärkebiskop Ruben Josefson127s
1973Författaren Evert Taube127s
1974Prinsessan Christina127s
1975Hovsångerskan Birgit Nilsson143s
1976Författaren Eyvind Johnson143s
1977Författaren Lars Forssell143s
1978Konung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia
1979Ärkebiskop Olof Sundby143s
1980Tonsättaren Hilding Rosenberg143s
1981Fil. dr Carl Mannerfelt143s
1982Hovsångerskan Alice Babs Sjöblom143s
1983Professor Kai Siegbahn144s
1984F.d. statsrådet Gunnar E. Sträng144s
1985Konstnär Hilding Linnqvist144s
1986Ärkebiskop Bertil Werkström
1987Hovsångerskan Elisabeth Söderström144s
1988Författarinnan Kerstin Ekman
1989Fotograf Lennart Nilsson144s
1990Dirigent Eric Ericson144s
1991Författaren Alf Henrikson
1992Professor Georg Klein
1993Professor och regissör Ingmar E. Bergman144s
1994Professor och koreograf Birgit Cullberg
1995Entertainer Povel Ramel
1996Författaren Lars Gyllensten160s
1997Författaren Hans Alfredson
1998Pianist och författare Käbi Laretei
1999Företagsledare P. G. Gyllenhammar
2000Entertainer Nils Poppe160s
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Priset

För perioden 1873-1965 så har priset för den häftade utgåvan alltid funnits angivet på titelsidan. Samma gäller för den inbundna utgåvan, med undantag för åren 1901-1909 då ingen sådan uppgift finns. För exemplar efter 1965 är därför alla angivna priser baserade på påklistrade prislappar.

Häftade exemplar
1873-1917: 30 öre.
1918: 40 öre.
1919-1920: 75 öre.
1921-1938: 1kr.
1942-1948: 1,20kr.
1949-1951: 1,40kr.
1952: 1,75kr.
1953: 2kr.
1955-1961: 1,75kr.
1962-1964: 2kr.
1965: 2,25kr.
1968: 3,35kr.

Inbundna exemplar
1873-1900: 50 öre.
1901-1909: pris okänt, troligtvis 65 öre.
1910-1917: 75 öre.
1918: 90 öre.
1919: 1,50kr.
1920 1,75kr.
1921-1923: 2kr.
1924: 1,75kr.
1925: 1,60kr.
1926-1938: 1,50kr.
1942: 1,75kr.
1943-1948: 1,80kr.
1949-1951: 2kr.
1952: 2,75kr.
1953: 3kr.
1955-1961: 2,75kr.
1962-1964: 3,25kr.
1965: 3,75kr.
1971: 6,75kr-6,80kr.
1972: 8,25kr.
1973: 8,50kr.
1980: 27,50kr
1981: 30,70kr.
1982: 39kr.
1984: 45kr.
1987: 52kr.
1989: 55kr.
1993: 71kr.
2000: 98kr.